...

...

oferta / tachografy

Zakład naprawczy

Wychodz±c naprzeciw zapotrzebowaniu lokalnego rynku, w paĽdzierniku 2002 roku na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, otwarli¶my dla klientów z rejonu Krotoszyna, Milicza, Jarocina, Odolanowa i Rawicza pierwszy w okolicy zakład naprawczy urz±dzeń do rejestracji czasu pracy kierowców - Tachografów Samochodowych.

Oferowane przez nas usługi skierowane, s± nie tylko dla mieszkańców regionu ale także, dla klientów znajduj±cych się w trasie, którzy zarejestrowali nieprawidłowo¶ci w działaniu swoich urz±dzeń.Pozwolenie PL0537 oraz 00153PL-d

Od maja 2005 r. posiadamy pozwolenie na samodzielne sprawdzanie tachografów, które dokonujemy od poniedziałku do soboty wg. indywidualnych umówień i potrzeb klientów w siedzibie firmy w Zdunach przy ul. Masłowskiego 13. Od 2010 roku nasza firma uzyskała stosowne zezwolenia i ¶wiadczy także usługi z zakresu serwisowania tachografów cyfrowych.


Serwis, montaż, czę¶ci i akcesoria

Posiadana przez nas wiedza i specjalistyczny sprzęt diagnostyczny pozwala serwisować wszystkie typy tachografów. Wykwalifikowani pracownicy P.P.H.U. SYSTEM, dzięki odbytym szkoleniom, s± w stanie usun±ć każd± awarię w możliwie szybkim czasie na miejscu. Dysponuj±c własnym magazynem czę¶ci czas naprawy skracamy do minimum. Zakład nasz oferuje instalację, naprawę, sprawdzenia, legalizację, czę¶ci zamienne oraz akcesoria (tarczki, pudełka i segregatory na tarczki) do wszystkich modeli tachografów. Posiadamy do montażu tachografy nowe i używane, na które udzielamy gwarancji. Szkolimy kierowców w zakresie obsługi urz±dzeń oraz podstawowych zasad eksploatacji przy pierwszym montażu.

Naprawiamy i serwisujmy:

KIENZLE serii: 1311/1314/1318/1319/1324
VEEDER ROOT serii: 8400/2400
MOTOMETER EGK 100
ACTIA POLTIK serii: 026/028
Szkolenia i oprogramowanie dla firm

Dla firm proponujemy kompleksow± obsługę w zakresie zarówno wcze¶niej wspomnianego serwisu urz±dzeń kontrolnych jak i szkoleń kierowców z zakresu czasu pracy, warunków technicznych pojazdów, obowi±zuj±cych przepisów z udziałem Inspektorów Transportu Drogowego (w sali wykładowej na terenie naszej firmy lub w innym miejscu dogodnym dla Klienta).

W twojej firmie możemy wdrożyć oprogramowanie umożliwiaj±ce szybk± analizę wykresówek z tachografu (analizator tarcz). Pomoże Ci to skrócić czas analiz i dokona prawidłowej interpretacji.

Analizator tarcz tachografów MCA1

Przystosowujemy nasz czas pracy do potrzeb Klientów, gdyż rozumiemy ograniczenia czasowe przestoju pojazdu wynikaj±ce z funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw transportowych.
Na terenie zakładu zapewniamy miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych oraz komfortowo wyposażon± poczekalnię dla kierowców oczekuj±cych na zakończenie przegl±du b±dĽ naprawy.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie
dostosowuj±c ofertę do Jego potrzeb!


Zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane profesjonaln± obsług± floty transportowej z terenu całej Polski. W siedzibie naszej firmy Wasz pojazd może bezpiecznie zaparkować, zrobić pauzę oczekuj±c na naprawę, sprawdzenie. Cały teren firmy jest ogrodzony i o¶wietlony co umożliwia spokojny i bezpieczny postój.

Dodatkowe informacje dotycz±ce montażu, napraw i sprawdzeń tachografów uzyskacie Państwo przesyłaj±c zapytanie na adres biuro@system.info.pl lub telefonicznie pod numerem 062 721 41 21/22 wew.33 lub 0504 939 078.


Podstawy prawne

1. Rozporz±dzenie Rady(EWG) Nr.3821 z dn. 20.12.1985r. z póĽniejszymi zmianami.
2. Ustawa z dn. 11.05.2001 r. - Prawo o miarach (DZ.U.2004r., Nr 243, poz.2441).
3. Rozporz±dzenie Ministra Gospodarki z dn. 11.02.2005r. (Dz.U .Nr. 33, poz.295).
4. Rozporz±dzenie Ministra Infrastuktury z dnia 31.12.2002r. (DZ.U. Nr. 32 z 2003r.,poz.263).
5. Rozporz±dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 11.02.2005r.(Dz.U. z 2005r. Nr 33,poz.295).

Podstawy prawne tachografów


Podstawowe informacje o tachografach

Urz±dzenie kontrolne zwane tachografem, w ¶wietle obowi±zuj±cych przepisów konwencji AETR, musi posiadać przyrz±dy wskazuj±ce: przebyt± odległo¶ć (drogomierz), prędko¶ć (tachometr) i czas (zegar), przy pomocy których kierowca może w każdej chwili odczytać potrzebne mu informacje w czasie jazdy. Urz±dzenie kontrolne musi poza tym posiadać: przyrz±d rejestruj±cy przebyt± odległo¶ć, przyrz±d rejestruj±cy prędko¶ć, jeden lub więcej przyrz±dów rejestruj±cych cztery grupy czasowe:

czas kierowania
czas pracy aktywnej - wszystkie inne okresy pracy (czas oczekiwania, tj. okres, podczas którego kierowcy nie musz± pozostawać na swoich stanowiskach pracy, z wyj±tkiem przyjmowania ewentualnych telefonów dotycz±cych rozpoczęcia lub podjęcia prowadzenia b±dĽ wykonania innych prac, czas spędzony obok kierowcy, gdy pojazd jest w ruchu oraz czas spędzony na leżance, gdy pojazd jest w ruchu)
przerwy w prowadzeniu i okresy dziennego odpoczynku

Obsługa tachografu nie jest skomplikowana. Kierowca musi nastawić manualnie przeł±cznik znajduj±cy się w urz±dzeniu rejestruj±cym na odpowiedni w danej chwili rodzaj czasu pracy. Tachografy automatyczne przy rozpoczęciu jazdy wł±czaj± się automatycznie na czas kierowania a obsługa tachografu została w nim ograniczona jedynie do nastawienia pocz±tku pauzy lub odpoczynku, czasu pracy aktywnej lub czasu pracy pasywnej.

Tachograf musi również być wyposażony w przyrz±d znakuj±cy, wykazuj±cy odrębnie na karcie kontrolnej każde otwarcie skrzynki zawieraj±cej tę kartę lub w przypadku elektronicznych urz±dzeń kontrolnych, funkcjonuj±cych na podstawie sygnałów przekazywanych elektrycznie przez czujnik pomiarowy odległo¶ci i prędko¶ci, każd± przerwę przekraczaj±c± 100 milisekund, w zasilaniu energi± urz±dzenia kontrolnego (z wyj±tkiem o¶wietlenia), w zasilaniu energi± czujnika pomiarowego odległo¶ci i prędko¶ci oraz każd± przerwę w przewodzeniu sygnału do czujnika pomiarowego odległo¶ci i prędko¶ci.


Ciekawostki: Najczę¶ciej zadawane pytania

Jak dobrać tarczkę do tachografu?

1. Należy otworzyć tachograf


2. Każdy tachograf posiada tabliczkę znamionow±


3. Na tabliczce znamionowej widnieje numer zatwierdzenia typu. Należy to odpowiednio dobrać do tarczki.


4. Na odwrocie tarczki należy wybrać odpowiedni numer zgadzaj±cy się z zatwierdzeniem typu.

Pamiętaj oczywi¶cie aby zakres prędko¶ci tachografu zgadzał się z zakresem prędko¶ci tarczki.


mierniki paliwa:
Oferowane systemy kontroli zużywanego paliwa charakte-ryzuj± się uniwersalno¶ci±, a przez to mnogo¶ci± potencjalnych zastosowań. więcej
ogrzewanie postojowe:
Od 2003 roku ¶wiadczymy usługi w zakresie serwisu ogrzewań postojowych. Gwarantujemy bezpo¶redni dostęp do magazynów produce- ntów, co pozwala skrócić czas naprawy do minimum. więcej
tachografy:
Posiadana przez nas wiedza i specjalistyczny sprzęt diagnostyczny pozwala serwisować wszystkie typy tachografów. więcej
FIRMA:
OFERTA:
KONTAKT:
INNE:
aktualno¶ci | informacje o firmie | galeria zdjęć
rejestratory tras gps | mierniki paliwa | tachografy | ograniczniki prędko¶ci | radia cb
adres i dane firmy | mapa lokalizacyjna | wy¶lij e-mail
mapa strony | polityka cookies | logowanie
  ilo¶ć wizyt: 633
© PPHU SYSTEM 2007 design & hosting: Intelis Media