...

...

firma / informacje o firmie

Nasza my¶l przewodnia

" ...głównymi kryteriami jakimi należy kierować się
przy wyborze partnera serwisowego s± przede wszystkim:

przedmiot działalno¶ci
elastyczno¶ć firmy
gotowo¶ć podejmowania stawianych mu wyzwań
zdolno¶ć dopasowania się do potrzeb rynku
wiarygodno¶ć poparta do¶wiadczeniem
trwało¶ć firmy na rynku."

I tak± wła¶nie firm± jest PPHU SYSTEM.


Historia firmy

Firma istnieje od 1998 roku. Od samego pocz±tku działalno¶ć firmy była ¶ci¶le okre¶lona i skupiała się na dostarczaniu naszym Klientom rozwi±zań umożliwiaj±cych oszczędzanie. Pocz±tkowo były to systemy GPS i mierniki paliwa.

Od 2002 roku funkcjonuje zakład naprawy tachografów działaj±cy na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. Zakład zajmuje się montażem, serwisem i sprawdzaniem wszystkich typów tachografów, oferuje również wszelkie materiały eksploatacyjne zwi±zane z t± branż±. Od 2010 roku zakład posiada również uprawnienia na tachografy cyfrowe.

W 2003 roku firma stała się wła¶cicielem budynku, który po przebudowie został dostosowany do profilu działalno¶ci i zapewnia doskonałe warunki dla Klientów. Nowoczesny i przestrzenny budynek ma 2 ogrzewane hale warsztatowe z kanałami najazdowymi, poczekalnię dla Klientów, gdzie każdy obługiwany Klient może poczekać na wykonanie usługi w miłej atmosferze, spędzaj±c czas przy kawie, czytaj±c prasę. Firma posiada miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych i osobowych, teren jest ogrodzony.

Kolejnym kierunkiem rozwoju firmy było otwarcie w marcu 2004 roku autoryzowanych punktów serwisowych, zapewniaj±cych naprawę, montaż i doradztwo serwisowe w zakresie ogrzewań firm Eberspächer, Webasto i Breeze.


Firma dzi¶

Obecnie firma SYSTEM to największy w regionie dostawca sprzętu do satelitarnej kontroli pojazdów GPS i systemów kontroli zużycia paliwa. Posiada uprawnienia do napraw i legalizacji tachografów. Nasza firma leży przy ważnej drodze nr 15 (Trzebnica - Jarocin). W każej chwili można skontaktować się z naszym serwisem pod nr tel. 663 017 222.

Ci±głe szukanie nowoczesnych kierunków rozwoju, przyczyniło się do najwyższego poziomu usług oferowanych przez firmę SYSTEM. Nie tylko technologia ale również inwestycja w pracowników firmy, poprez okresowe szkolenia, dała firmie taki sukces, o czym ¶wiadczy liczba Klientów.

SYSTEM został obdażony zaufaniem ponad 1720 firm między innymi z branży transportowej, przetwórczej, handlowej, z którymi współpracuje w zakresie montażu urz±dzeń GPS, mierników paliwa, montażu i przegl±dów tachografów oraz dostaw materiałów eksploatacyjnych od 1998 roku.

Firma oganizuje również szkolenia dla kierowców z udziałem inspektorów ITD, dotycz±ce zagadnień zwi±zanych z przepisami obowi±zuj±cymi w transporcie. Bogato wyposażony magazyn akcesoriów i czę¶ci zamiennych pozwala firmie na przeprowadzenie obsługi oraz napraw bież±cych w bardzo krótkim czasie.

Przedstawiciele handlowi gotowi s± służyć Klientom w celu udzielenia wyczerpuj±cych odpowiedzi na najistotniejsze pytania i wyja¶nienie w±tpliwo¶ci, zarówno w siedzibie firmy jak i u Klienta.

Wszystkich zainteresowanych firma SYSTEM zaprasza do współpracy!
mierniki paliwa:
Oferowane systemy kontroli zużywanego paliwa charakte-ryzuj± się uniwersalno¶ci±, a przez to mnogo¶ci± potencjalnych zastosowań. więcej
ogrzewanie postojowe:
Od 2003 roku ¶wiadczymy usługi w zakresie serwisu ogrzewań postojowych. Gwarantujemy bezpo¶redni dostęp do magazynów produce- ntów, co pozwala skrócić czas naprawy do minimum. więcej
tachografy:
Posiadana przez nas wiedza i specjalistyczny sprzęt diagnostyczny pozwala serwisować wszystkie typy tachografów. więcej
FIRMA:
OFERTA:
KONTAKT:
INNE:
aktualno¶ci | informacje o firmie | galeria zdjęć
rejestratory tras gps | mierniki paliwa | tachografy | ograniczniki prędko¶ci | radia cb
adres i dane firmy | mapa lokalizacyjna | wy¶lij e-mail
mapa strony | polityka cookies | logowanie
  ilo¶ć wizyt: 633
© PPHU SYSTEM 2007 design & hosting: Intelis Media